สภาการพยาบาลร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล ในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)