ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ"         วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  Keep Up with An Era of Change for Innovation and Best Practice in Nursing" ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM (CNEU  11 หน่วยคะแนน)

 

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่... shorturl.at/yEJSY
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
ค่าลงทะเบียน 1,300 บาท (กรณีเป็นสมาชิกสามัญวิทยาลัย 1,000 บาท)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการและแนวทางการส่งผลงานวิจัย