ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Continuing Professional Education (CPD) Workshop for medical profession    คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2561-2570) ร่วมกับโครงการ Better Health Programme (BHP) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม หัวข้อ Continuing Professional Education (CPD)  Workshop for medical profession ครั้งที่ 1/2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก Royal College of General Practitioners (RCGP) สหราชอาณาจักร เป็นวิทยากร ผ่านระบบ virtual conference (Zoom) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น

 

**ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม shorturl.asia/M54E2