สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี”         สภาการพยาบาล จัดประชุมวิชาการ “การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับหลังปริญญาตรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเข้าใจในนโยบายสภาการพยาบาลในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และการจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาตรี รวมทั้งแนวทางในการนำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหลังปริญญาตรีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายสภาการพยาบาลและนโยบายของประเทศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการเปิดประชุม และให้เกียรติบรรยายเรื่อง “บทบาทและนโยบายของสภาการพยาบาลในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาล หลังปริญญาตรีทุกระดับ” โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/ผู้บริหารพยาบาลของหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Virtual Conference รวมกว่า 420 คน