นายกสภาการพยาบาล เปิดการประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของสภาการพยาบาล         คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 7 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีของสภาการพยาบาล เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice และ Ethics Learning Center” ระหว่างวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2564 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสมรรถนะทางจริยธรรมในระดับสูง สามารถพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ Best Practice หรือสามารถพัฒนาเป็น Ethics Learning Center ได้ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลเหล่านั้นสามารถดำเนินการพัฒนาจริยธรรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล และสามารถช่วยเหลือองค์กรอื่นได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สภาการพยาบาล จริยธรรม และคุณค่าวิชาชีพการพยาบาล” โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาลในองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกภาคส่วนที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล (IEC, NEC, NEC-W) พยาบาล/อาจารย์พยาบาลที่เคยผ่านการประชุม/อบรมจริยธรรมทางการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Virsual Conference รวมกว่า 465 คน