สถาบันหลักClick >>> ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่องการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
การรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ.2562

รายชื่อสถาบันหลัก
-


สถาบันหลัก คือ สถาบันที่สามารถจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ตามลักษณะของสถาบัน ดังนี้

1. สภาการพยาบาล
2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. สถาบันการศึกษาที่ทำการสอนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
4. กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และกองการพยาบาลสาธารณสุข/สำนักการพยาบาล กรุงเทพมหานคร หรือชื่ออื่นที่เทียบเท่า
5. ฝ่ายการพยาบาล หรือกลุ่มการพยาบาล หรือชื่ออื่นที่เทียบเท่า ในสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยมากกว่า 500 เตียงขี้นไป หรือฝ่ายการพยาบาลในสถานพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือเฉพาะสาขา


คุณสมบัติของสถาบันหลัก

1. มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ได้
3. มีการจัดประชุมวิชาการประจำปีอย่างต่อเนื่อง
4. สถาบันที่สมัครเป็นสถาบันหลักใหม่ ให้จัดประชุมวิชาการประจำปีร่วมกับสถาบันหลักที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง อย่างน้อย 1 ปี และจัดประชุมวิชาการอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 1 ครั้ง


มีหน้าที่ของสถาบันหลัก

1. วางแผนการบริหารจัดการ ในการขอการรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการกำหนดหน่วยคะแนน
2. จัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประเมินการจัดการศึกษาต่อเนื่องของตนเอง
3. ออกหลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมในโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
4. จัดระบบและบันทึกหน่วยคะแนนนของผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัด ลงในระบบที่ศูนย์กำหนด ภายใน 30 วัน
5. บริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. จัดทำรายงานประจำปีการจัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่สถาบันจัด


หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบันหลัก ครั้งละ 5,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสถาบันการศึกษา) 


Download >>> ขั้นตอนการสมัครเป็นสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ (กรณีสถาบันใหม่)
               >>> ขั้นตอนการต่ออายุสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ 


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]