สถาบันสมทบ ข้อ 8.4Click >>> ตรวจสอบ  รายชื่อสถาบันสมทบ 8.4  ข้อมูล ณ 26 กุมภาพันธ์ 2563ลักษณะของสถาบัน

1. ฝ่ายการพยาบาลในสถานพยาบาลที่ มีเตียงรับผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 120 เตียง ซึ่งจัดการฝึกอบรม เฉพาะบุคลากรภายในหน่วยงาน


คุณสมบัติของสถาบัน

1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับศูนย์
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ได้
3. มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เป็นประจำ
4. สถาบันที่สมัครเป็นสถาบันสมทบใหม่ ให้จัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ ที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง อย่างน้อย 2 ครั้ง


คุณสมบัติอื่น ๆ (มติกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล จากการประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562)

1. สามารถจัดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน และส่งโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ไม่เกิน 10 วันต่อปี ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ พิจารณาให้หน่วยคะแนน


หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันสมทบ ครั้งละ 3,000 บาท 


Download >>> ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๒

                 >>> สาระสำคัญตามประกาศสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒
                 >>> ขั้นตอนการสมัครเป็นสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ (กรณีสถาบันใหม่)
                 >>> ขั้นตอนการต่ออายุสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ 


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]