ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2         สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายของสภาการพยาบาล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปี 2565 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมายและจริยธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลอย่างมืออาชีพ เพื่อผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพการพยาบาล และร่วมเสนอแนะแนวทางในการนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ไขขณะเผชิญปัญหาได้ต่อไป ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

***ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน 
***CNEU 7.5 หน่วยคะแนน
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
- หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
- โครงการประชุมวิชาการ
- กำหนดการประชุมวิชาการ 

 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565
โดยสมัครผ่านทาง https://forms.gle/PHBw8CmWLDF6wxp98

 
 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน (กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565)  
- โดยกรอกรายละเอียดการชำระเงินผ่านทาง Web Application บริการสมาชิกของสภาการพยาบาล https://services.tnmc.or.th/  ยื่นคำขอใช้บริการโดยเลือก A1 ประชุมวิชาการ
- กรุณาจัดพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อการชำระค่าลงทะเบียน
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
- นางสาวยอดขวัญ เรืองรัตน์  โทรศัพท์  02-596-7571
- นางสาวศิรินาถ คำเอี่ยม  โทรศัพท์ 02-596-7536   064-157-1865
  หรือ line ID : @985rkxrj