ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ในเขตสุขภาพที่ 12         ตามที่สภาการพยาบาลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และได้หาวิธีการจัดบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการสุขภาพในชุมชนได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบสาธารณสุขและกระจายอยู่ในชุมชนทุกระดับทั่วประเทศ สามารถแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล จึงได้เสนอโครงการพัฒนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา

 

         ในปีงบประมาณ 2565 สภาการพยาบาลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขยายโครงการพัฒนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไปยังพื้นที่เขตสุขภาพทั่วประเทศ สภาการพยาบาลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง และคณะฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการคลินิกพยาบาลการผดุงครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการคลินิกพยาบาลการผดุงครรภ์ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ ดังกล่าว

 

โดยสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่าน Link https://forms.gle/eoa8gqckr5tdpkAW9  หรือผ่าน QR code

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

***ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย