ผู้บริหารทางการพยาบาลและผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข จากราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ศึกษาดูงานสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ และคณะ ให้การต้อนรับ Nabiha Tashkadi ( President of Nursing and Midwifery Professional Council, Saudi Commission for Health Specialities, Riyadh, SA) Dr.Manal Banaser, Nursing Consultant and Assistant Director General for Nursing affairs, General department of Nursing, Ministry of Health, Saudi Arabia, Riyadh) และ Dr. Mohammed Aldeghether (Ass. General Director Recruitment Administration Deputyship of Human Resources, Ministry of Health, Saudi Arabia) ผู้บริหารทางการพยาบาลและผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข จากราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลในด้าน Nursing Education and Continuation Education Program เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิค และการบริหารจัดการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติบรรยายและตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพกันอย่างกว้างขวาง ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง