โครงการประชุมวิชาการออนไลน์โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล"                                                                                                                                                                    

# หัวข้อ รายละเอียด
1 โครงการการประชุมวิชาการออนไลน์ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาการพยาบาล" รายละเอียด (Download)
2 ตารางการประชุมวิชาการออนไลน์ ประจำปี 2566 รายละเอียด (Download)
3 คำแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ รายละเอียด (Download)

 

td>11

# หัวข้อ รายละเอียด
  เอกสารประกอบการประชุม  
1 การประชุม ครั้งที่ 1 เรื่อง Update Pressure injury prevention สภาการพยาบาล รายละเอียด (Download)
2 การประชุมครั้งที่ 2 เรื่อง Update กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศสภาการพยาบาล รายละเอียด (Download)
3 การประชุมครั้งที่ 3 เรื่อง อนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางสภาการพยาบาล รายละเอียด (Download)
4 การประชุมครั้งที่ 4 เรื่อง บันทึกการพยาบาลอย่างไรที่สะท้อนคุณภาพ รายละเอียด (Download)
5 การประชุมครั้งที่ 5 เรื่อง รู้รอบด้านก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ รายละเอียด (Download)
6 การประชุมครั้งที่ 6 เรื่อง คุณค่าพยาบาลสร้างได้จากภาพลักษณ์จริงหรือ รายละเอียด (Download)
7 การประชุมครั้งที่ 7 เรื่อง สื่ออย่างไรให้ได้ใจ ไร้ร้องเรียน รายละเอียด (Download)
8 การประชุมครั้งที่ 8 เรื่อง คุณภาพชีวิตของพยาบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รายละเอียด (Download)
9 การประชุมครั้งที่ 9 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังพยาบาลในภาวะขาดแคลน รายละเอียด (Download)
10 การประชุมครั้งที่10 เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน รายละเอียด (Download)
11 การประชุมครั้งที่ 11 เรื่อง Succession Plan การพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการพยาบาลที่ยั่งยืน รายละเอียด (Download)
11 การประชุมครั้งที่ 12 เรื่อง พยาบาลกับการประกอบวิชาชีพอิสระ รายละเอียด (Download)

 

# หัวข้อ รายละเอียด
  ถาม - ตอบ (การประชุม ครั้งที่ 1 - 12)
1 การประชุมครั้งที่ 1 รายละเอียด (Download)
2 การประชุมครั้งที่ 4 รายละเอียด (Download)