นายกสภาการพยาบาลเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มตราสัญลักษณ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566         เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็ม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงาน เพื่อมอบแถบหมวกและเข็ม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวิชาชีพพยาบาล อันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก เห็นคุณค่าแห่งวิชาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ส่งเสริมความรัก และความผูกพันระหว่างนิสิต คณาจารย์ บุคลากรและสถาบัน โดยมีผู้แทนแหล่งฝึกจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ตัวแทนผู้ปกครอง ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

https://youtu.be/nLDD4FTkWWY