คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล        คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น 108 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล ตามการศึกษารายวิชาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล (Issues and Trends in Nursing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566