คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล         คณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 121 คน และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของสภาการพยาบาล ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลี่ ศิริพร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566