คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล          คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 38 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการศึกษารายวิชา สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลี่ ศิริพร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566