คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายบทบาทหน้าที่และภารกิจต่อวิชาชีพฯ ของสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภาการพยาบาล และรับฟังบรรยายในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาล และกฎหมายวิชาชีพการต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและบัตรสมาชิกฯ รวมทั้งภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561