กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาในงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี สภาการพยาบาล เรื่อง "ความท้าทายทางจริยธรรมในการพยาบาลยุค Thailand 4.0" ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ สภาการพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล กล่าวรายงานการประชุม