กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาล โดยศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Ethical Leadership Camp for Nursing Students" รุ่นที่ 2  รายละเอียด