Best Practiceสภาการพยาบาล ขอเชิญชวนองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล ส่งประกวดผลงาน ฺBest Practice "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล" ประจำปี  2565 

ขยายระยะเวลารับผลงานภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565!!

- แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับองกรค์กรพยาบาล  รายละเอียด

- แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ  รายละเอียด

- แนวทางการส่งประกวดผลงานสำหรับองค์กรพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล (Nursing Ethics Learning Center)  รายละเอียด