การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนารายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ วันที่ 4 - 6 กันยายน 2562           ดาวน์โหลด

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://register.tnmc.or.th/tcne/ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/4-6Sep2019(1).pdf

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  http://register.tnmc.or.th/tcne/member/ 

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ โทร.02 596 7516