โครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล   สภาการพยาบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาลเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2563  (ทุนสำหรับองค์กรที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล) รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

1. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2563          รายละเอียด

2. ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2563                                        ดาวน์โหลด        

3. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2563                ดาวน์โหลด