โครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล   สภาการพยาบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาลเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

1. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ               ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย                                              ดาวน์โหลดเอกสาร

3. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน                                   ดาวน์โหลดเอกสาร