คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำอาจารย์พยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ในกลุ่มประเทศ SEARO นำอาจารย์พยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 6 คน เข้า เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และ การจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562