รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมในการศึกษาพยาบาล:การปฏิรูปเพื่อพยาบาลในยุค 5.0เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา “ร่าง” ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมในการศึกษาพยาบาล: การปฏิรูปเพื่อพยาบาลในยุค 5.0 (Research and Innovation in Nursing Education: Reforming for Nurses 5.0) ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง Research and Innovation in Nursing Education โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย อาทิ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอผล Situational analysis of research and Innovation in Nursing Education in Thailand และ Integrative Reviews of Research and Innovation in Nursing Education แก่ที่ประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ และร่วมระดมความคิดเห็นหาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นดังกล่าว ในอันที่จะเป็นแนวทางในการร่วมสร้างพยาบาลนักวิจัยผู้พัฒนาสิ่งใหม่นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับระบบสุขภาพในอนาคตต่อไป