คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เพื่อสัมภาษณ์ในหัวข้อ Global Leader and Advanced Leadership Skills ในฐานะผู้นำทางการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน