นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำคณะนักศึกษาจำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาการพยาบาลต่อความก้าวหน้าขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561