ผู้แทนสภาการพยาบาลเข้าให้ข้อมูลการดำเนินการเรื่อง “พยาบาลอาสา” แก่คณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี รองเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นตัวแทนสภาการพยาบาลเข้าร่วมประชุมกับคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินการของสภาการพยาบาลในเรื่อง “พยาบาลอาสา” ที่ร่วมเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข UHOSNET กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินการของสภาการพยาบาลซึ่งทำงานร่วมกับสมาพันธ์วิชาชีพแห่งประเทศไทย 11 สภาวิชาชีพ เปิดรับสมัครอาสาสมัครในแต่ละวิชาชีพเข้าร่วมเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติภารกิจที่จะสามารถปฏิบัติได้เพื่อช่วยแบ่งเบาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้มีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครทั้งหมด 748 คน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) และจากการประสานจากกองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาลได้ดำเนินการประสานพยาบาลอาสาไปร่วมให้บริการฉีดวัคซีนที่ “คลัสเตอร์คลองเตย” ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์ค เขตปทุมวัน และโบสถ์มหาไถ่ 20-40 คน/วัน ระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม ซึ่งพยาบาลอาสาบางส่วนเข้าปฏิบัติหน้าที่แม้ยังไม่ได้รับวัคซีน และนอกจากพยาบาลอาสาจะสามารถร่วมเป็นกำลังเสริมในการร่วมให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว ยังสามารถร่วมปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม รวมไปถึงการร่วมปฏิบัติงานใน non-Covid Ward ได้อีกด้วย ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ความสนใจและพร้อมจะประสานความร่วมมือกับสภาการพยาบาลในการดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอาสาสมัครใน website ของแต่ละสภาวิชาชีพ ในหัวข้อ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” หรือได้ที่ https://forms.gle/1ZYppyjTesQvtpeZ9