คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะนักศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล         คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาล รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564