สภาการพยาบาลจัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7         เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาบุญทอง นายกสภาการพยาบาล และประธานจัดการประชุม กล่าวรายงานโครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (7th National Nursing Research Conference: Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

          โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Conference ยกประเด็นแนวโน้มความต้องการองค์ความรู้จากการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในภาวะเทคโนโลยีพลิกโลก ความท้าทายด้านกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการเดินไป พร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเผยแพร่และการนำใช้ผลการวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ และปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/นวัตกรรม แนวคิดและวิธีปฏิบัติการวิจัยที่ทันยุค ทันสมัย ได้พลัง วิชาการไปเพิ่มพูนคุณภาพงานได้เหมาะสมเท่าทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคต่าง ๆ องค์กรวิจัยระดับชาติ ศูนย์วิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ศูนย์วิจัยและศูนย์เป็นเลิศด้านสุขภาพขององค์กรสุขภาพภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ซึ่งมีบุคลากรจากแวดวงวิชาชีพพยาบาลเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก 

         ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) และรองประธานจัดการประชุม เผยว่า "การจัดโครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2535 ขณะนี้เป็นปีที่7 ซึ่งประชุมทุก 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเรื่องของการวิจัยที่ทำมา และที่สำคัญอยากดูว่าในอดีตที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเพียงใด มีจุดอ่อนอะไรที่จะต้องเพิ่มเติม เพื่อให้งานวิจัยทางการพยาบาลเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างจริงจัง อีกทั้งจะได้เห็นทิศทางของการวิจัยที่จะกำหนดจากการประชุมครั้งนี้ว่าจะทำวิจัยอะไรต่อไป การที่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านมาบรรยาย เพื่อจะได้มองเห็นภาพรวมของประเทศ ว่าขณะประเทศกำลังพัฒนาไป เราควรต้องวิจัยอะไรบ้าง ซึ่งคิดว่าการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก"