แถลงการณ์สภาการพยาบาล กรณีเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้