ขอเชิญส่งผลงานความดีของพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ในโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี 2566         สภาการพยาบาลขอเชิญส่งผลงานความดีของพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ในโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี 2566 

         สำหรับรางวัลธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล นั้น สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างคุณค่าให้กับวิชาชีพ เป็นแบบอย่างความดี ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นโดยใช้ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความดีของวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยแบ่งเกณฑ์การคัดเลือกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพ 2) การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งจะมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาลเป็นประจำทุกปี 

 

- ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการรางวัลธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ได้ที่... www.tnmc.or.th/news/200
 

***หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :
1. โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 
2. แบบเสนอผลงาน 
      ประเภทที่ 1 การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพ 
           - แบบเสนอผลงานโดยผู้อื่น (ศ.จ.พย.1)
           - แบบเสนอผลงานโดยตนเอง (ศ.จ.พย.2)
      ประเภทที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน 
           - แบบเสนอผลงานประเภทที่ 2 (ศ.จ.พย.3)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0 2596 7516 หรืออีเมล [email protected]