โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล#

 

หัวข้อ
รายละเอียด
1 ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการธนาคารความดี

ประจำปี  2560 -2561

ประจำปี  2562 

ประจำปี  2563

ประจำปี 2564

2. โครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2565   รายละเอียด

2.1 แบบเสนอผลงานโดยผู้อื่น (ศ.จ.พย.1) ประเภท การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพ  พ.ศ. 2565   รายละเอียด

2.2 แบบเสนอผลงานโดยตนเอง (ศ.จ.พย.2) ประเภท การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพ พ.ศ. 2565  รายละเอียด

2.3 แบบเสนอผลงานโดยตนเอง (ศ.จ.พย.3) ประเภท การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน พ.ศ. 2565  รายละเอียด