Best Practiceสภาการพยาบาล ขอเชิญชวนองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล ส่งประกวดผลงาน "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล" ประจำปี พ.ศ. 2566 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 

- แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล และภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/หลักสูตร รายละเอียด

- แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับองค์กรพยาบาล และกลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล รายละเอียด

- แนวทางการส่งประกวดผลงาน "ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล (Ethics Learning Center for Nursing Education)" สำหรับสถาบันการศึกษาพยาบาล  รายละเอียด

- แนวทางการส่งประกวดผลงาน "ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล (Ethics Learning Center for Nursing Service)" สำหรับองค์กรพยาบาล รายละเอียด

- กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566!!

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์จริยธรรมฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-5967516 อีเมล: [email protected]