Best Practiceประกาศ ขยายระยะเวลาการส่งประกวดผลงานฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 !!   รายละเอียด

แนวทางการส่งประกวดผลงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  

1. แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับองค์กรพยาบาลฯ      รายละเอียด

2. แนวทางการส่งประกวดผลงาน Best Practice สำหรับสถาบันการศึกษาฯ    รายละเอียด 

3. แนวทางการส่งประกวดผลงาน สำหรับองค์กรพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล"  รายละเอียด