การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ ในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ ในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

   ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ กรอกแบบคำขอ
พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
     1. แบบคำขอการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือ เพิ่มคำนำหน้า (ทญ.11) (พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web
Application)
     2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก กรณีขอเปลี่ยนในบัตรสมาชิกด้วย (สพ.4)
(พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web Application)
     3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ (ฉบับจริง)
     4. บัตรประจำตัวสมาชิก (ฉบับจริง) กรณีขอแก้ไข
     5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำขอที่ปรากฏหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ
     6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อ
     7. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ไม่ใช้รูปถ่ายแบบสแกน) 

 

ค่าธรรมเนียม


     - ค่าเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อในใบอนุญาตฯ ครั้งละ 100 บาท
     - ค่าเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนหรือเพิ่มคำนำหน้าชื่อในบัตรสมาชิก ครั้งละ 50   บาท
หมายเหตุ  
     หากสมาชิกประสงค์ขอต่ออายุบัตรสมาชิกฯให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ
ให้คำนวณค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่บัตรสมาชิกหมดอายุ ไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ (นับปีละ
100 บาท หากเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)

 

คลิกลิงค์เข้าใช้บริการเว็บแอปพลิเคชั่น

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้