การต่ออายุใบอนุญาตกรณียื่นหลังวันหมดอายุต่ออายุใบอนุญาตกรณียื่นหลังวันหมดอายุ


  ตามที่สภาการพยาบาลได้แจ้งประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนเรื่อง การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตใกล้จะหมดอายุ แล้วนั้น  ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ปล่อยให้ใบอนุญาตฯ หมดอายุ
โดยที่ไม่ได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ กับสภาการพยาบาล ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่จะมาต่อใบอนุญาตฯ
ภายหลังวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ ต้องผ่านการประเมินความรู้  ความสามารถตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข
และวิธีการตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลกำหนด ดังนี้ 
     * ผู้ที่มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ครบ 50 หน่วยคะแนน และยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตฯใหม่
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ  ต้องประเมินความรู้ฯ 1 รายวิชา 
คือวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
     * ผู้ที่มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ไม่ครบ 50  หน่วยคะแนน หรือหมดอายุเกิน 1 ปี
ต้องประเมินความรู้ฯ 8 รายวิชา(ตามประกาศการสอบประเมินความรู้ฯ) 
โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้
     1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 8) (พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web Application) ติดรูปที่คำขอ 1 รูป
     2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4) (พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web Application) ติดรูปที่คำขอ 1 รูป
     3. แบบคำขอสมัครสอบประเมินความรู้ฯ (ปร.1) (พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web Application) ติดรูปที่คำขอ 1 รูป
     4.  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ จำนวน 2 ชุด
     5. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล  จำนวน 2 ชุด
     6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ  จำนวน 2 ชุด
     7. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)  จำนวน 2 ชุด
     8. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป (ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช้รูปถ่ายแบบ Scan)  ตัวอย่างรูปถ่าย สำหรับติดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

โปรดอ่านคำแนะนำในการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ Web Application งานทะเบียนสมาชิกและต่อใบอนุญาตฯ

คลิกลิงค์เข้าใช้บริการเว็บแอปพลิเคชั่น