ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


  ในกรณี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ถูกทำลาย หรือสูญหาย
สามารถดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ใหม่ได้ ซึ่งใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่จะมีคำว่า ใบแทน
เป็นตัวอักษร สีแดง ประทับด้านบนขวามือของใบอนุญาตฯ 

 
          กรอกแบบคำขอและแนบเอกสาร ดังนี้

          1. แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ (ทญ. 10) (พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web
Application)
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
          3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกทำลาย หรือ ใบแจ้งความ กรณีสูญหาย
          4. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

          5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 500 บาท


หมายเหตุ    
          1. หากบัตรสมาชิกสูญหายให้กรอกแบบ สพ.4 เพิ่ม พร้อมค่าธรรมเนียม  50   บาท และ
          2. หากบัตรสมาชิกประสงค์ขอต่ออายุบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ 
ให้คำนวณตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่บัตรสมาชิกหมดอายุ ไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ (นับปีละ 100 บาท และเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)


คลิกลิงค์เข้าใช้บริการเว็บแอปพลิเคชั่น