Annual Report 

      สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภาการพยาบาลแก่สมาชิกสภาการพยาบาล หน่วยงาน และผู้สนใจได้รับทราบและสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ สภาการพยาบาลจึงได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปีของสภาการพยาบาลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานประจำปี :

รายงานประจำปี 2559

- รายงานประจำปี 2560

- รายงานประจำปี 2561

- รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2563

- รายงานประจำปี 2564

- รายงานประจำปี 2565