กรอบยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล พ.ศ. 2557-2561 

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

   ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนานโยบายและควบคุมระบบการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์

   ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนานโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับระบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ

   ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนานโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไกในการพัฒนาผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

   ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 พัฒนานโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการพยาบาลและการผดุงครรภ์

   ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 พัฒนานโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

   ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ

   ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาความก้าวหน้าและได้รับความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ

   ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการขาดแคลนกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์

 

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เร่งรัดพัฒนานโยบายและแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนากระบวนการดำเนินการทางด้านกฎหมายและจริยธรรม

 

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพและการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองพันธกิจสภาการพยาบาล

  ยุทธศาสตร์ที่ 4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ

 

กรอบยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานโยบายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และระบบสุขภาพของประเทศและนานาชาติ

  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 พัฒนานโยบายด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบสุขภาพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 เร่งรัดการเสนอกฎหมายสำคัญเพื่อพัฒนาระบบการบริการสุขภาพและการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 เร่งรัดพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบบริการและสุขภาพที่เป็น มาตรฐานสากล และพัฒนาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 พัฒนาความเป็นสากลของสภาการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และความสัมพันธ์และจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในระดับนานาชาติ