การขอตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพการขอตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพ

หน่วยงานสามารถดำเนินการขอตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ได้ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โดยดำเนินการดังนี้
1. หน่วยงานทำหนังสือถึง เลขาธิการสภาการพยาบาล แจ้งความประสงค์
2. รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมระบุ เลขที่สมาชิก หรือ เลขที่ใบอนุญาตฯ
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับปัจจุบัน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ รายละ 100 บาท

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้