การขอตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพการขอตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพ

หน่วยงานสามารถดำเนินการขอตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพฯ ได้ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551 โดยดำเนินการดังนี้
1. หน่วยงานทำหนังสือถึง เลขาธิการสภาการพยาบาล แจ้งความประสงค์
2. รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพฯ พร้อมระบุ เลขที่สมาชิก หรือ เลขที่ใบอนุญาตฯ
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับปัจจุบัน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ รายละ 100 บาท