บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล (ต่ออายุ/ชำรุด/สูญหาย) 

บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล (ต่ออายุ/ชำรุด/สูญหาย)


 ต่ออายุบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล


         บัตรประจำตัวสมาชิกมีอายุ  5 ปี สามารถดำเนินการต่ออายุได้เมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุลง
และสามารถปรับบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯได้  โดยกรอกแบบคำขอผ่าน Web
Application และยื่นเอกสารดังนี้
          1. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4)
          2. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล 
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (กรณีใช้ยศ) 
          5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่คำขอ สพ.4)


       ค่าธรรมเนียม
       - ค่าธรรมเนียมบัตร                        50   บาท
       - ค่าบำรุง                                   500   บาท   
       - ค่าบำรุงค้างชำระ (ถ้ามี) ปีละ       100   บาท (หากหมดอายุเกิน  6  เดือน นับเป็น  1  ปี)
       -
การต่อบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ ให้คำนวณจากวันที่บัตรหมดอายุไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมปีละ 100 บาท และเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี


     บัตรชำรุด สูญหาย หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร
         ผู้ใดที่บัตรชำรุด สูญหาย ถูกทำลายในสาระสำคัญ หรือเหตุอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมรายการในบัตร ให้ยื่นคำขอรับบัตรตาม แบบ สพ. 4 โดยกรอกข้อมูลผ่าน Web
Application พร้อมหลักฐาน
         1. บัตรเดิมที่ชำรุด เสียหาย หรือหลักฐานใบแจ้งความในกรณีสูญหาย
         2. สำเนาบัตรประชาชน
         3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
         4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูป (ติดแบบคำขอ สพ.4)


         ค่าธรรมเนียม 
             -  ค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท     
        เลขาธิการสภาการพยาบาลจะออกบัตรใหม่ให้โดยกำหนดวันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุตามบัตรเดิม


หมายเหตุ  

          หากดำเนินการรวมกับรายการอื่น เช่น การต่ออายุใบอนุญาตฯ แก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ใบแทนใบอนุญาตฯ
ให้ใช้เอกสารเพียง 1 ชุด ตามแบบ ทญ. นั้น ๆ