การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ  ประสงค์จะขอแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นภาษาอังกฤษ กรอกแบบคำขอ
พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
1. แบบคำขอแปล  (ทญ.12) (พิมพ์หลังจากยื่นคำร้องผ่าน Web Application)
2. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
3. สำเนาแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript )
4. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัวไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

ค่าธรรมเนียม
แปลใบอนุญาต จำนวน 200 บาท/ฉบับ
กรอกข้อความ จำนวน 200 บาท/ฉบับ (กรณีมีแบบฟอร์มจากต่างประเทศ)
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 50/ชุด
กรณีส่งเอกสารไปต่างประเทศ สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ต่างประเทศ
 
หมายเหตุ  หากประสงค์แปลใบอนุญาตฯ มากกว่า 1 ชุด (เพิ่มรูปถ่าย ชุดละ 1 รูป)

 


คลิกลิงค์เข้าใช้บริการเว็บแอปพลิเคชั่น

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้