การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Workshop for Coaching Ethics" สำหรับองค์กรพยาบาล และสถาบันการศึกษาพยาบาลในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ Best Practice และ Nursing Ethics Learning Center ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสองฝั่งคลอง โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมฯ คลิก!!

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมฯ  (เพิ่มเติม)   คลิก!!

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ  ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

คะแนน CNEU 11 หน่วยคะแนน

 ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอารีรัตน์  สมบูรณ์ หรือ นางสาวผกามาศ กิจโกศลกิจจา 

  โทรศัพท์ 02-5967516 หรือที่อีเมล [email protected]**