โครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาลสภาการพยาบาล ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาลเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2566 (ทุนสำหรับองค์กรพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล) รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

# หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2566 รายละเอียด
2 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2566 รายละเอียด
3 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2566 รายละเอียด

 

หมดเขตยื่นเสนอโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับทุนฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566!!