โครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาลประกาศขยายระยะเวลาการเสนอโครงการวิจัย ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 !!

สภาการพยาบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาลเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2565 (ทุนสำหรับองค์กรพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล) รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

# หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2565 รายละเอียด
2 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2565 รายละเอียด
3 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2565 รายละเอียด