โครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล   สภาการพยาบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาลเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับองค์กรพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล) รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

# หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2564 รายละเอียด
2 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
3 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด