โครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล   สภาการพยาบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาลเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

1. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ             ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย                                             ดาวน์โหลดเอกสาร

3. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน                               ดาวน์โหลดเอกสาร

4. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนฯ                       ดาวน์โหลดเอกสาร