เกี่ยวกับศูนย์จริยธรรม1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย         ดาวน์โหลดเอกสาร

2.นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ             ดาวน์โหลดเอกสาร

3.นโยบายในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                               ดาวน์โหลดเอกสาร