เกี่ยวกับศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย       ดาวน์โหลดเอกสาร

2.นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ            ดาวน์โหลดเอกสาร

3.นโยบายในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                ดาวน์โหลดเอกสาร