เกี่ยวกับศูนย์จริยธรรม1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล             ดาวน์โหลดเอกสาร

2.นโยบายสภาการพยาบาลในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ             ดาวน์โหลดเอกสาร

3.นโยบายในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                               ดาวน์โหลดเอกสาร