การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (IRB)ผู้ที่ต้องการยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

1. แบบเสนอโครงการวิจัย                                 ดาวน์โหลด

2. รายการเอกสารแนบ                                     ดาวน์โหลด

3. ใบคำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย           ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มการแก้ไขโครงการ                          ดาวน์โหลด