คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาพยาบาลจาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 22 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาลตามการจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ รองเลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์” ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566