รวมข่าว ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������