หลักสูตรปริญญาโท- รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโ

- ข้อบังคับว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2560

- ข้อบังคับว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 (มคอ1)

- ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ/เปลี่ยนแปลงหลักสูตร

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทุกสาขา

 

  • (ร่าง)หลักสูตรต้นแบบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 

    • รายละเอียดหลักสูตรต้นแบบ : กรุณาติดต่อที่ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
    • เบอร์โทรศัพท์ 0 2596 7567-70 โทรสาร 0 2951 0146 Email : [email protected]