หลักสูตรปริญญาเอก- รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก

- ข้อบังคับว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2560

- ข้อบังคับว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 หรือหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 (มคอ1)

- ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ/เปลี่ยนแปลงหลักสูตร

 

  • รายละเอียดการขอยื่นเห็นชอบหลักสูตรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

    • ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
    • เบอร์โทรศัพท์ 0 2596 7567-70 โทรสาร 0 2951 0146 Email : [email protected]