การขอรับรองหน่วยคะแนนรายบุคคลการขอรับรองหน่วยคะแนนรายบุคคล

     การขอรับรองหน่วยคะแนนรายบุคคล เป็นการขอรับรองหน่วยคะแนนในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ไม่ใช่หลักสูตร/โครงการ/การอบรมที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนนแล้ว เช่น การศึกษาต่อทางการพยาบาลในระดับบัณฑิตศึกษา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/การอบรมทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดโดยหน่วยงานที่สภาการพยาบาล "ไม่ได้รับรอง" การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/การเสนอผลงานในต่างประเทศ การตีพิมพ์บทความทางการพยาบาล หรือการเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านการพยาบาลที่มิใช่งานประจำ ฯลฯ

     สมาชิกสามารถขอรับรองหน่วยคะแนนจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้โดย ยื่นคำขอผ่าน “เว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก” ใน www.tnmc.or.th โดยมีขั้นตอนการยื่นคำขอ ดังนี้
     1. Log in เข้าระบบเว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก ใน www.tnmc.or.th
     2. ยื่นคำขอรับบริการ เรื่อง “การขอรับรองหน่วยคะแนนจากการเสนอผลงานรายบุคคล”
     3. กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์ม ศ.น.พย. 4
     4. คลิกพิมพ์เอกสาร และจัดส่งมายังสภาการพยาบาล พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุในแต่ละกิจกรรม

 

     ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จะตรวจสอบเอกสาร พิจารณาหน่วยคะแนน บันทึกหน่วยคะแนนในระบบ และแจ้งกลับให้สมาชิกทราบทาง     E-mail สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการดำเนินงานและหน่วยคะแนน ทางเว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก

<<การขอรับรองหน่วยคะแนนจากการเสนอผลงานรายบุคคล>>

ดูรายละเอียดขั้นตอนการยื่นขอหน่วยคะแนนรายบุคคล


ติดต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996
E-mail: [email protected]