ประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ1. การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการ

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ

3. การเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลระยะสั้นที่มีระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์

4. การเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา

5. การฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/วุฒิบัตร