การศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการ และการตรวจสอบหน่วยคะแนนการศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการ เล่มที่ 19

เรื่อง การผดุงครรภ์

              สมาชิกที่ต้องการลงทะเบียนซื้อหนังสือบทความวิชาการ เล่มที่ 19 เรื่อง การผดุงครรภ์ ในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อเก็บหน่วยคะแนน ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนซื้อหนังสือบทความวิชาการ และการชำระค่าธรรมนียม (RQ01) ผ่านระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจาก สภาการพยาบาลจะยกเลิกการยื่นของลงทะเบียนบทความวิชาการในช่องทางเดิม ทั้งนี้ หากสมาชิก ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้

>>> ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการ <<<


>>> วิธีการลงทะเบียน E-mail เพื่อใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก (ครั้งแรก) <<<

>>> การลงทะเบียนบทความวิชาการ_กรณีเคยเข้าใช้งานแล้ว<<<  

>>> วิธีการตรวจสอบหน่วยคะแนน <<<