การศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือวิชาการ และการตรวจสอบหน่วยคะแนน

สภาการพยาบาลจะดำเนินคดีจริยธรรมกับสมาชิก "ผู้รับจ้าง" และ "ผู้ว่าจ้าง" ทำแบบทดสอบเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากหนังสือวิชาการของสภาการพยาบาล 
และจะดำเนิน "คดีอาญา" กับ ผู้รับจ้าง ที่ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทุกกรณี


สภาการพยาบาล วางแผนจำหน่ายหนังสือวิชาการ เพื่อให้สมาชิกสะสมหน่วยคะแนน ในปี 2567 จำนวน 4 เล่ม กำหนดระยะเวลาจำหน่าย ตามไตรมาส ดังนี้

ลำดับ เริ่มจำหน่าย ชื่อหนังสือวิชาการ
1 เดือนมกราคม 2567 การพยาบาลผู้สูงอายุ ภาวะข้อเข่าเสื่อมทุพโภชนาการ และระยะประคับประคอง
2 เดือนเมษายน 2567 สาระหลักการพยาบาลฉุกเฉิน
3 เดือนกรกฎาคม 2567 ช่องทางด่วนการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
4 เดือนตุลาคม 2567 การพยาบาลการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินวิกฤต

 


>>> ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยคะแนนจากหนังสือวิชาการ <<<

>>> วิธีการลงทะเบียน E-mail เพื่อใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก (ครั้งแรก) <<<

>>> การลงทะเบียนหนังสือวิชาการ_กรณีเคยเข้าใช้งานแล้ว<<<  

>>> วิธีการตรวจสอบหน่วยคะแนน <<<